ประวัติสำนักงาน สกสค. จังหวัด

วิสัยทัศน์ สำนักงาน สกสค.จังหวัดลำพูน

“องค์กรสมัยใหม่ ที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการ

และจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในจังหวัดลำพูน ด้วยการบริหารจัดการคน

และองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ”

หลักการ

“สานงานเดิม เสริมงานใหม่ ใส่ใจบริการ ประสานทุกภาคส่วน”

คำขวัญ

“ยิ้มแย้ม แจ่มใส เต็มใจให้บริการ”

P1011878 edit      P1011877 edit