ดร.พิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจการราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

   ดร.พิษณุ  ตุลสุข ผู้ตรวจการราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ได้มีการรับมอบงาน สกสค. จากนายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์  เลขาธิการ ก.ค.ศ.

ณ  ห้องเทพหัสดิน  เมื่อวันอังคารที่ 27 กันยายน 2559 

 

TET310LgOQ_1475032875

ezjftTNx9y_1475032875