ประกาศ เรื่อง สมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ค้างชาระเงินสงเคราะห์รายศพ 3 งวด ขึ้นไป

ประกาศสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลำพูน
เรื่อง สมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ค้างชาระเงินสงเคราะห์รายศพ 3 งวด ขึ้นไป