ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เรื่องการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ได้รับรางวัล พระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2561

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

เรื่องการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา

เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ได้รับรางวัล พระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2561