ประชุมคณะกรรมการ สกสค. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559

 

นายเสถียร  คำศิริ ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดลำพูน  เป็นประธานในการประชุม

ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดลำพูน  ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559

ร่วมกับธนาคารออมสิน  คณะกรรมการ สกสค.จังหวัด และ ตัวแทนเครือข่ายพัฒนาชีวิตครู  

เมือวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559  ณ ห้องประชุม สกสค. จังหวัดลำพูน  

 

22973

22971

22972

22974

22976