ประชุมพิจารณาทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนโรงเรียนประจำปี พ.ศ 2559

วันนี้ (16 กันยายน 2559)  เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สกสค. จังหวัดลำพูน  

นายเสถียร  คำศิริ ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดลำพูน  เป็นประธานในการประชุม

พิจารณาทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนโรงเรียนประจำปี พ.ศ 2559

ร่วมกับธนาคารออมสิน  คณะกรรมการ สกสค.จังหวัด และ ตัวแทนเครือข่ายพัฒนาชีวิตครู  

9705

9706

9704

9708