ประชุมสภามนตรีสมาพันธ์ครูลำพูน

 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2561 นายอุทัย จิกยอง ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดลำพูน  

เข้าร่วมประชุมสภามนตรีสมาพันธ์ครูลำพูน 

เพื่อชี้แจงภารกิจ สกสค.และการดำเนินงานโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.-ช.พ.ส.  

ณ ห้องประชุม อบต.น้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 

 

513442

 

913234

913235

913236