มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมแสดงความเสียใจกับทายาทสมาชิก ชพค.

S__7857230
นายเสถียร คำศิริ  ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดลำพูน  มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมแสดงความเสียใจ
กับ นายชื่น จันทะสินธุ์ บิดาของสมาชิก ช.พ.ค. นางวรรณเพ็ญ ศรีสงคราม ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็ง      
ณ บ้านเลขที่ 199 หมู่ 2 ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน  เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558