มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ส.

timeline_20180521_093008

 

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561  นายอุทัย  จิกยอง  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดลำพูน

มอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน 100,000 บาท ให้แก่ นายชัยวัฒน์  ใจจิตร คู่สมรส

ของ นางทัศนีย์  ใจจิตร สมาชิก ช.พ.ส. 211418 

ซึ่งถึงแก่กรรมวันที่ 12 พฤษภาคม 2561 

ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดลำพูน