มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่คู่สมรสของสมาชิก ช.พ.ส.ที่ถึงแก่กรรม

timeline_20180620_134851

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 20 มิถุนายน 2561
นายอุทัย จิกยอง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดลำพูน
มอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน 100,000 บาท
ให้แก่ นางศรีบุตร วงศ์ฝั้น สังกัด สพป.ลำพูน เขต1 คู่สมรส
ของ นายไสว วงศ์ฝั้น เลขสมาชิก ชพส. 301240
ซึ่งถึงแก่กรรมวันที่ 15 มิถุนายน 2561
ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดลำพูน