มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค.

timeline_20180515_132514

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561  นายอุทัย  จิกยอง  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดลำพูน

มอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาท

ให้แก่ทายาท ของ นางทัศนีย์  ใจจิตร เลขสมาชิก ชพค. 307960  สังกัด สพป.ลำพูนเขต 1

ซึ่งถึงแก่กรรมวันที่ 12 พฤษภาคม 2561

ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดลำพูน