มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ส.

timeline_20180629_111912

เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 29 มิถุนายน 2561
นายอุทัย จิกยอง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดลำพูน
มอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน 100,000 บาท
ให้แก่ ทายาทของ นายสุธีร์ ภู่พวง เลขสมาชิก ชพส. 32257
ซึ่งถึงแก่กรรมวันที่ 9 กุมภาพัน์ 2561
ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดลำพูน