มอบเงินค่าจัดการศพ ของนางเจียมจันทร์ อุดมสม สมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม

นายเสถียร  คำศิริ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดลำพูน 

มอบเงินค่าจัดการศพ ของ  นางเจียมจันทร์  อุดมสม  สมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม จำนวน 100,000 บาท

ให้กับทายาท  เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559

ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดลำพูน

p1 7-07-59