มอบเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ส.

นายเสถียร  คำศิริ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดลำพูน 

มอบเงินค่าจัดการศพ ของนางเถา เป็งปิง สมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม จำนวน 100,000 บาท

ให้กับทายาท  เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดลำพูน

S__1810449