แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ ของผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดลำพูน (ปจ.3)

cats1

แบบ ปจ.3 ประเมินผอ.