ร่วมมอบของที่ระลึกแก่ นายเสถียร คำศิริ เนื่องในโอกาสหมดวาระการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดลำพูน

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559  คณะพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค.จังหวัดลำพูน

ร่วมมอบของที่ระลึกแก่ นายเสถียร  คำศิริ 

เนื่องในโอกาสที่หมดวาระการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดลำพูน ครบวาระ 4 ปี

ตลอดระยะเวลาในการบริหารงานของท่าน ๆ ได้ให้ความสำคัญในการบริหารพัฒนา สำนักงาน สกสค.จังหวัดลำพูน

ให้มีความก้าวหน้าและเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี

โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับบุคลากรทุกคนด้วยความมีไมตรีจิตร

คณะพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค.จังหวัดลำพูนขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA