ขอความอนุเคราะห์จากสมาชิกทุกท่าน กรอกข้อมูล ประวัติ ที่เป็นปัจจุบัน ตามแบบสำรวจข้อมูล

แจ้งสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. 

สำนักงาน สกสค.จังหวัดลำพูน  ขอความอนุเคราะห์จากสมาชิกทุกท่าน

กรอกข้อมูล ประวัติ  ที่เป็นปัจจุบัน  ตามแบบสำรวจข้อมูล ดังแนบ

เพื่อทาง สำนักงาน สกสค.จังหวัดลำพูน

จะได้ทำการแก้ไขข้อมูลในระบบงานทะเบียน ช.พ.ค. – ช.พ.ส.

ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

สมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.สามารถส่งข้อมูลได้ที่

facebook-logo-new  : สำนักงาน สกสค.จังหวัดลำพูน

inbox : http://m.me/oteplpn

หรือ FAX. 0 5300 3558 ต่อ 0  

หรือ ยื่นได้ที่ สำนักงาน สกสค.จังหวัดลำพูน

voice2